Novartin vastuu ympäristöstä

Novart osallistuu yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja sitoutuu noudattamaan toimintaansa ohjaavia lakeja, asetuksia ja luvanvaraisia määräyksiä sekä ohjeita.

Ympäristötoimintoja valvotaan tarkastuksilla ja auditoinneilla. Vastuut yhtiön ympäristöpolitiikasta on selvästi määritelty kaikilla organisaatiotasoilla. Yhtiön henkilökuntaa koulutetaan ja tuetaan siten, että heille luodaan mahdollisuudet
noudattaa ja toteuttaa työssään yhtiön ympäristöpolitiikan periaatteita.

Valitsemme käyttöömme sellaisia tuotantomenetelmiä, materiaaleja ja pakkauksia, joiden avulla voimme minimoida tuotteidemme koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Myös yhteistyökumppaneiltamme edellytämme, että he hyväksyvät ja toimivat ympäristöpolitiikkamme periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on, että yhtiön ympäristöasioiden hallintajärjestelmät täyttävät
ISO 14001-standardin vaatimukset.